Laus störf

Viðskiptastjóri

Fjarskiptastofa leitar að öflugum viðskiptafræðingi til starfa á stjórnsýslusviði. Starfið varðar aðallega kostnaðargreiningar á þjónustuþáttum í fjarskiptum og innviðum fjarskiptaneta. Markmið vinnunnar er að móta og viðhalda samkeppni á fjarskiptamarkaði.

Starfið er fjölbreytt og krefjandi þar sem viðkomandi viðskiptafræðingur mun í starfi sínu jafnframt vinna náið með sérfræðingum á öðrum sviðum stofnunarinnar.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Rýni og samþykkt á kostnaðargreiningum og bókhaldslegum aðskilnaði.
 • Söfnun gagna og tölfræðileg úrvinnsla.
 • Miðlun viðskiptafræðilegrar og rekstrarlegrar þekkingar við rannsókn mála.
 • Greiningarvinna og þátttaka í skrifum á skýrslum og ákvörðunum.
 • Samskipti við hagaðila.
 • Möguleiki á þátttöku í erlendu samstarfi.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði eða sambærilegri menntun er skilyrði.
 • Góð greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga á texta- og tölulegu formi.
 • Þekking á fyrirtækjarekstri er kostur.
 • Gott læsi á tæknimálum er kostur.
 • Skipulögð vinnubrögð og hæfni til að leiða mál til lykta.
 • Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna.
 • Vilji og geta til að tileinka sér nýjungar.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og þverfaglegri samvinnu.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og rituðu máli. Þekking á einu Norðurlandamáli kostur.

Um Fjarskiptastofu:

Fjarskiptastofa er eftirlitsstofnun á fjarskiptamarkaði og gegnir hlutverki landstengiliðs í netöryggismálum. Er stofnuninni m.a. ætlað það hlutverk að vinna gegn röskun eða takmörkunum á samkeppni á fjarskiptamarkaði. Stofnunin vinnur að framgangi þessara verkefna m.a. á grundvelli markaðs- og kostnaðargreininga þar sem fram fer viðskipta- og hagfræðilegt mat á markaðsaðstæðum í fjarskiptum og undirliggjandi kostnaðarþáttum í þjónustu- og vöruframboði á heildsölustigi.

Hjá Fjarskiptastofu starfar fjölbreyttur hópur sérfræðinga á sviði fjarskipta og netöryggis. Fjarskiptastofa leggur áherslu á að starfsmenn fái tækifæri til að sinna áhugaverðum verkefnum, þróast í starfi og viðhalda jafnvægi milli vinnu og einkalífs.

Um er að ræða 100% starfshlutfall og hvetur Fjarskiptastofa áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni. Fjarskiptastofa lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma. 

Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember nk.

Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Umsjón með starfinu hafa Jensína K. Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is) og Auður Bjarnadóttir (audur@vinnvinn.is).

Hlutverk Fjarskiptastofu er að stuðla að netöryggi ásamt hagkvæmri, öruggri og aðgengilegri fjarskiptaþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Fjarskiptastofa starfar í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi og hvílir starfsemin annars vegar á alþjóðlegri þróun í fjarskiptum, upplýsingatækni og netöryggi og hins vegar á lagagrundvelli EES svæðisins.

Flestir starfsmenn Fjarskiptastofu taka þátt í alþjóðlegum verkefnum. Hjá Fjarskiptastofu starfa hátt í 40 manns, aðallega sérfræðingar við úrlausn verkefna á sviði netöryggis, tæknimála, viðskipta og laga sem tengjast hlutverki stofnunarinnar.

Fjarskiptastofa hvetur einstaklinga af öllum kynjum til að sækja um störf sem stofnunin auglýsir. Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.