Hoppa yfir valmynd

Stefnur í gildi

Öryggisstefna

Fjarskiptastofa hefur mótað eftirfarandi öryggisstefnu en við mótun hennar var stuðst við staðalinn ISO/IEC 27001. Öryggisstefnunni er ætlað að tryggja rétta meðferð, vörslu og öryggi upplýsinga sem stofnunin hefur undir höndum. Stefnan er mótuð með það í huga að uppfylla kröfur laga nr. 75/2021 um Fjarskiptastofu, lög um fjarskipti nr. 81/2003, lög um póst nr. 19/2002 og lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 og annara krafa sem tengjast upplýsingaöryggi.

Það er stefna Fjarskiptastofu:

 • Að upplýsingar séu réttar og aðgengilegar á hverjum tíma þeim sem hafa aðgangsheimild

 • Að leynd upplýsinga og trúnaði sé viðhaldið

 • Að trúnaðarupplýsingar séu óaðgengilegar, eða berist ekki til óviðkomandi

 • Að upplýsingar séu varðar gegn skemmdum, eyðingu eða uppljóstrun af aðilum sem ekki hafa aðgangsheimild, hvort sem er af ásetningi eða gáleysi

 • Að frávik, brot eða grunur um bresti í upplýsingaöryggi séu tilkynnt öryggisstjóra, eða viðkomandi yfirvöldum eftir því sem við á, og rannsökuð

 • Að vinna að stöðugum umbótum

Stefna Fjarskiptastofu í öryggismálum er bindandi fyrir alla starfsmenn hennar.

Síðast uppfært: Reykjavík 21. júní 2019

Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Fjarskiptastofu

Mannauðsstefna

Fjarskiptastofa hefur mótað eftirfarandi mannauðsstefnu. Markmið hennar er að samræma þarfir og markmið stofnunarinnar annars vegar og þarfir starfsmanna hins vegar. Forsenda góðs árangurs felst í mannauði og eru því gerðar ríkar kröfur til starfsmanna um faglega þekkingu og metnað til þess að ná framúrskarandi árangri í starfi.

Meginmarkmið stefnunnar er að styðja og hvetja starfsmenn til þess að takast á við krefjandi verkefni þar sem fagmennska, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð fá notið sín.

Það er stefna Fjarskiptastofu:

Að yfirmenn geri starfsmönnum ljóst hvers er ætlast til af þeim

Að sjá til þess að vinnuálag sé hæfilegt og starfsmenn hafi rétta þekkingu og tæki til þess að sinna starfi sínu

Lögð er áhersla að standa undir gildum stofnunarinnar

Fagmennska: faglegur metnaður og áhersla á gæði, gegnsæi og stöðugar endurbætur.
Traust: hegðun okkar og breytni er sá grunnur sem traust annarra byggir á. 
Víðsýni: athafnir okkar einkennast af fagmennsku, lipurð og hjálpsemi.

Leiðir til þess að mæla árangur eru:

Viðeigandi spurningar í vinnustaðargreiningu sem framkvæmd er annað hvert ár

Niðurstaða starfsmannasamtala

Ráðningar, starfslýsingar og starfskjör

Val á starfsmönnum skal byggjast á hlutlausum og faglegum vinnubrögðum þar sem tekið er tillit til reynslu, menntunar og hæfni sem fellur að viðkomandi verksviði.

Almennar starfslýsingar skulu vera til fyrir öll störf og eru þær endurskoðaðar eftir því sem við á.

Heimilt er að hvetja sérstaklega það kynið sem er í minnihluta til þess að sækja um laust starf ef jafna þarf kynjaskiptingu einhvers staðar í stofnuninni, sbr. lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Fjarskiptastofa er að móta sér jafnlaunastefnu og innleiða jafnlaunakerfi sem tryggir jöfn laun fyrir sambærileg störf, sjá STE-0721J-001 Jafnlaunastefna.

Starfsmannasamtöl og frammistöðumat

Starfsmannasamtal skal fara fram reglulega þar sem ætlunin er að styrkja og efla starfsmann í starfi og viðhalda góðum samskiptum og gagnkvæmum skilningi.  Stofnunin hefur sett verklagsreglu þar sem kveðið er nánar á um starfsmannasamtöl.

Endur- og símenntun

Fjarskiptastofa leggur áherslu á að starfsmenn viðhaldi og þrói þekkingu sína og faglega hæfni til aukinnar ánægju í starfi, meiri hagkvæmni í rekstri stofnunarinnar og betri þjónustu við viðskiptavini.  Lögð er áhersla á að starfsmenn taki frumkvæði og séu sjálfstæðir í starfi.

Mikilvægt er að starfsmenn deili þekkingu sinni og séu reiðubúnir til að aðstoða hver annan í daglegum viðfangsefnum.

Nánar skal kveðið á um framkvæmd stefnu í endur- og símenntun í verklagsreglu.

Samskipti og starfsandi

Áhersla er lögð á að allir stjórnendur og starfsmenn beri sameiginlega ábyrgð á góðum starfsanda, samstarfsvilja og eflingu liðsheildar.

Við komum fram við hvert annað af tillitsemi, sanngirni og virðingu

Við vinnum saman og styðjum hvert annað í daglegum störfum okkar

Hjá Fjarskiptastofu starfar virkt starfsmannafélag sem nýtur öflugs stuðnings stofnunarinnar.  Reglulega skulu haldnir starfsmannafundir þar sem upplýst er um helstu verkefni hverju sinni.

Fjölskylduábyrgð og starf

Fjarskiptastofa leggur áherslu á að búa starfsmönnum sínum aðstæður sem stuðla að jafnvægi vinnu og einkalífs. Konum og körlum er gert kleift að samræma vinnuskyldur sínar þar sem er leitast við að taka tillit til einstaklingsbundinna aðstæðna starfsmanna eftir því sem unnt er.

Jafnréttismál

Markmið Fjarskiptastofu er að allir starfsmenn njóti jafnréttis óháð kyni, aldri, uppruna eða trú og að hver starfsmaður verði metinn og virtur á grundvelli eigin kunnáttu og hæfileika. Konur og karlar skulu hafa jafna möguleika til starfa, ábyrgðar, launa, stöðuhækkana, endurmenntunar og starfsþjálfunar.

Fjarskiptastofa  hefur mótað verklagsreglu um jafnréttismál með það að markmiði að tryggja ofangreint með skipulögðum hætti.  Forstjóri skipar jafnréttisfulltrúa sem vinnur í hans umboði.

Jafnlaunastefna

Markmið:

Fjarskiptastofa er að tryggja að allir starfsmenn stofnunarinnar njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn ómálefnalegur munur sé til staðar. FST hefur mótað stefnu um jöfn laun fyrir sambærilega vinnu með það að markmiði að tryggja ofangreint með skipulögðum hætti.

Eineltismál

Einelti og kynferðisleg eða kynbundin áreitni er ekki liðin og er það í samræmi við reglugerð nr. 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. PFS hefur mótað verklagsreglu um viðbrögð við einelti og öðru ofbeldi.

Heilbrigði og heilsurækt

Vellíðan og heilbrigði eru höfð að leiðarljósi. Fjarskiptastofa hvetur starfsmenn til þátttöku í árlegum heilsuviðburðum eins og hjólað í vinnuna og lífshlaupinu. Vinnustaðurinn er reyklaus.

Kveðið skal nánar á um útfærslu stuðnings Fjarskiptastofu til starfsmanna hvað varðar heilbrigði og heilsurækt í gátlista.

Samgöngustefna

Fjarskiptastofa vill leggja sitt af mörkum til að stuðla að betra og lífvænlegra umhverfi með því að hvetja starfsmenn til að draga úr bifreiðanotkun og nýta sér vistvænar samgöngur.  Starfsfólki stendur til boða að gera samgöngusamning þar sem starfsmenn ferðast til og frá vinnu í a.m.k 80% tilvika með vistvænum hætti.

Starfslok

Starfslok geta orðið hvort sem er að frumkvæði starfsmanns eða Fjarskiptastofu. Við starfslok er ákvæðum gildandi kjarasamninga og lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins ávallt fylgt.  Fjarskiptastofa kemur til móts við ýmsar þarfir starfsmanna t.a.m. vegna aldurs, breytinga á persónulegum högum og starfsgetu.

Mannauðsstefna Fjarskiptastofu er bindandi fyrir alla starfsmenn hennar.

Síðast uppfært: Reykjavík 11. mars 2020

Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Fjarskiptastof

Jafnlaunastefna

Fjarskiptastofa hefur mótað eftirfarandi jafnlaunastefnu en við mótun hennar var stuðst við jafnlaunastaðallinn ÍST 85. Jafnlaunastefnunni er ætlað að tryggja að allir starfsmenn stofnunarinnar njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn ómálefnalegur munur sé til staðar. Jafnlaunastefna Fjarskiptastofu og þar af leiðandi jafnlaunakerfi nær til allrar stofnunarinnar.

Það er stefna Fjarskiptastofu:

Að innleiða verklag og skilgreind viðmið við ákvörðun launa þar sem hver og einn fær greitt fyrir starf sitt út frá verðmæti þess óháð kyni, kynvitund og öðrum ómálefnalegum ástæðum.

Að greiða laun sem taka mið af þeim kröfum sem starfið gerir um þekkingu, hæfni og ábyrgð.

Að innleiða, skjalfesta og viðhalda jafnlaunakerfi í samræmi við kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85 og öðlast vottun í samræmi við lög 56/2017 um jafnlaunavottun.

Að framkvæma launagreiningu a.m.k. einu sinni á ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf og athugað hvort mælist munur á launum eftir kyni.

Að rýna árlega jafnlaunamarkmið og virkni jafnlaunakerfisins.

Að bregðast við frávikum með stöðugum umbótum og eftirliti.

Að fylgja ávallt lögum nr 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, öðrum lögum, reglum, kjara- og stofnanasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma og snúa að jafnrétti og staðfesta árlega af forstjóra og framkvæmdastjórn að þeim sé hlítt.

Að hafa jafnlaunastefnu aðgengilega á ytri vef stofnunarinnar bæði fyrir starfsfólk og almenning.

Jafnlaunastefnan er hluti af mannauðsstefnu Fjarskiptastofu.

Síðast uppfært: Reykjavík 12. maí 2020
Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Fjarskiptastofu

Samskiptamiðlastefna

Stefna um notkun innri og ytri samfélagsmiðla

Fjarskiptastofa hefur mótað eftirfarandi samskiptamiðlastefnu. Stefnunni er ætlað að segja til um notkun stofnunarinnar á innri og ytri samskiptamiðlum.

Það er stefna Fjarskiptastofu:

 • Að nýta Facebook og aðra samskiptamiðla til að efla ímynd og orðspor stofnunarinnar

 • Að deila völdum fréttum og fræðsluefni á starfssviði Fjarskiptastofu

 • Að auka umræðu um eftirlit með fjarskiptum, netöryggi og póstmálum

 • Að efla þekkingu og sýnileika á þjónustu og hlutverki Fjarskiptastofu

 • Að umgangast samskiptamiðla, á ábyrgð stofnunarinnar, af virðingu og líða ekki fordóma, níð, einelti eða móðganir á slíkum vettvangi

Stefnuna skal taka til endurskoðunar árlega. Stefna Fjarskiptastofu um notkun á samskiptamiðlum nær til allra starfsmanna hennar.

Síðast uppfært: Reykjavík 24. september 2019

Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Fjarskiptastofu

Umhverfis- og loftslagsstefna

Fjarskiptastofa hefur mótað eftirfarandi stefnu um umhverfis- og loftslagsmál. Tilgangur með loftslagsstefnu Fjarskiptastofu er að draga markvisst úr áhrifum vegna losunar CO2 af starfseminni, vera til fyrirmyndar fyrir aðrar stofnanir og fyrirtæki, miðla árangri og hafa þannig bein og óbein áhrif á loftslagsskuldbindingar landsins.

Stefnan byggir m.a. á eftirfarandi; Leiðbeiningum Umhverfisstofnunar um loftslagsstefnur opinberra aðila, skuldbindingum íslenskra stjórnvalda gagnvart Parísarsamkomulaginuaðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum, yfirlýsingu forstöðumanna stofnana umhverfis- og auðlindaráðuneytis um samdrátt í losun GHL og kolefnishlutleysi, heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og Grænum skrefum.

Fram til 2030 mun stofnunin draga úr losun sinni á CO2 samtals um 40%, að teknu tilliti til starfsmannafjölda, miðað við árið 2019 vegna eftirtalinna atriða:

 • Flugferða erlendis og innanlands með áherslu á fjarfundi og breytt vinnulag
 • Ferða starfsmanna til og frá vinnu með auknum stuðningi við vistvænar samgöngur
 • Aksturs á vegum Fjarskiptastofu með endurnýjun eigin bifreiða og kröfum til bílaleiga og leigubíla um bifreiðar án jarðefnaeldsneytis
 • Úrgangs með minni sóun og aukinni flokkun
 • Orkunotkunar með orkusparnaðaraðgerðum
 • Máltíða starfsmanna

Fjarskiptastofa stefnir einnig að kolefnishlutlausri starfsemi með því að kolefnisjafna alla eftirstandandi losun frá árinu 2022.

Fjarskiptastofa stefnir einnig að því að uppfylla lagalegar kröfur sem snúa að umhverfis- og loftlagsmálum auk þess að stuðla að stöðugum umbótum.

Stefnan er rýnd árlega og hún endurskoðuð með tilliti til breytinga og þróunar í loftlagsmálum. Stefna Fjarskiptastofu um umhverfis- og loftlagsmál

nær til allrar starfsemi stofnunarinnar, starfsmanna, bygginga, mannvirkja og framkvæmda.

Reykjavík 11. 05. 2021 
Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Fjarskiptastofu